Levens veranderd door Jezus,
Maken van discipelen,
De wereld bereiken

UitverkiezingsleerUitverkiezing is God plan voor alle mensen
Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. 4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. 5 In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, 6 tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, 8 welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, 9 door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen. Efeziërs 1:3-9

Er bestaat een goddelijk plan
Helaas wordt dit plan vaak verkeerd uitgelegd. Sommige mensen geloven in de uitverkiezing alsof het een soort loterij is; waarbij God zegt: “Nee helaas je mag niet naar binnen”. Of dat God vanwege een bepaalde willekeur mensen heeft uitgekozen. Deze mensen denken dat de uitverkiezing alleen voor een elite groep van mensen is. Ze denken dat uitverkiezing enorme restricties heeft en dat het moeilijk te verkrijgen is.

Het begon met Augustinus en Pelagius. (later uitgewerkt door Celestius) Augustinus kwam uit een levensstijl van seks en drank; hij had grote moeite en problemen om rein te leven. Totdat Augustinus tot bekering kwam, waardoor hij in staat was te breken met zijn zondig verleden. Pelagius en Celestius hadden nooit in die zonden geleefd. Vanaf hun jeugd waren ze in het klooster opgevoed en geleerd. Zij hadden dus een heel ander beeld van de mens. Zij waren instaat om God te gehoorzamen en ze geloofden dat de mens van nature goed is. Ze geloofden dat ze gered konden worden door de werken die wij doen. Pelagius en Celestius zaten er flink naast in veel van hun redenatie. Maar inzicht in de vrijheid van de menselijke wil bleef voor eeuwen een zeer groot discussie punt.

Later kwam de discussie tussen Luther en Erasmus. Voor Luther was de bevestiging van de vrije wil een afbreuk aan de genade die alleen God ons kon geven. Luther geloofde dat de wil van de mens zo gebonden was in zonde dat hij zelf nooit een keus kon maken. God moest komen met zijn genade en hem verlossen. Erasmus (Nederlandse humanist) geloofde dat zelfs de zondaar verloren in zonde instaat was om tot Jezus Christus te komen. Later werd de discussie gevoerd tussen Calvijn en Arminius. Calvijn bouwde voort op Luther en geloofde dat God van tevoren bepaald wie wel of niet behouden zal worden. Arminius (1600) bracht vijf  artikelen uit die de basis vormen voor de evangelische kerken. John Wesley bouwde hierop voort.  In 1618 werd in Dordrecht een synode gehouden als reactie op de leerstellingen van Arminian. Geleerden uit England, Scotland en Zwitserland kwamen samen en discussieerden over deze artikelen voor zes maanden. Dit verklaart ook het verschil tussen de evangelische en protestante kerken (afwijzing van genezing, wonderen en tekenen)

Uitverkiezing is Gods reddingsplan voor iedereen
Zij die door geloof opnieuw geboren zijn, zijn degene die gekozen (uitverkoren) zijn.
Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. 2 Tessalonicenzen 2:13
Net als Abraham zijn ook wij gekozen door God. Maar als Abraham niet gelooft had dan …
Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: 10 u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. 1 Petrus 2:9–10


Als een bedrijf nieuwe werknemers nodig heeft, dan zoeken ze naar de beste personen voor hun bedrijf. Mensen met talenten en een goed voorkomen. Maar God kiest niet op die manier.
Efeziërs 1:5 zegt: In liefde heeft Hij iedereen tevoren ertoe bestemd als Zonen van Hem te worden aangenomen. Dit plaatst genade op de juiste plaats. Dit betekent dat er geen ruimte is voor eigenroem of opschepperij.  

Vele zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Mattheüs 22:14

D.L.Moody zei over uitverkiezing: Je komt voor de poort en op die poort staat geschreven: ‘Een ieder die wil mag door deze poort het eeuwig leven ontvangen’. En wanneer de persoon komt en door de poort heen gaat dan kijkt hij achter om en leest op die poort: ‘Gekozen in Jezus Christus al voor de grondlegging der wereld’.

Wat is het doel van uitverkiezing?
Het is belangrijk dat u een juist perspectief krijgt. Uitverkiezing is namelijk nooit bedoeld om gelovigen te belemmeren om tot God te komen.
Charles Finney was in de 19e eeuw een groot evangelist. Toen hij begon te preken tot de presbyterianen in Amerika, was dat in een tijd waarin de meeste gelovigen totaal vast zaten in valse veronderstelling t.a.v. de uitverkiezing. Soevereiniteit kwam van God zonder een eigen verantwoordelijkheid van de mens zelf. Voor deze gelovigen was je uitverkoren of je was het niet, je had er zelf geen enkele invloed op. Deze leerstelling had de kerk compleet beïnvloed. Finney doorbrak deze leerstelling door hen te overtuigen van hun eigen verantwoordelijkheid als christen om zich te bekeren en God te dienen. 
De leerstelling “eens gered altijd gered” komt hier vandaan. Mensen zijn zeker van hun redding op basis van valse leerstellingen omtrent kinderdoop, kerkgang en religieuze handelingen.

God heeft een eeuwig doel met uitverkiezing
Uitverkiezing spoort ons aan tot heiliging.
Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. 1 Tessalonicenzen 4:7
Redding heeft te maken met heiliging en een veranderde levensstijl. God heeft ons niet geroepen om alleen te geloven en ondrertussen gewoon door te gaan met onze zonden.

Uitverkiezing brengt de zegen van het zoonschap
Hij heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. Efeziërs 1:5 Wat dit aan ons geeft is een specifieke positie en een status. Met een specifiek plan en bestemming voor ons leven.

Uitverkiezing brengt een aanbidding
Het zal een verbazing brengen op ons leven. Het is Gods bedoeling dat u meer dan een overwinnaar bent in Jezus Christus. Het is Gods bedoeling dat Jezus zichtbaar wordt in uw leven.

Uitverkiezing openbaart de goedheid van God
De koran zegt dat er maar één God is en dat is Allah. En Allah heeft geen vrienden op de aarde.
God zegt dat wij gekozen zijn om Zijn vriend te zijn. Deze vriendschap betekent dat wij deelgenoten zijn van Gods plan. Abraham werd een vriend van God genoemd. Jezus noemde zijn discipelen vrienden.
Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. Johannes 15:16

Onze menselijke reactie
Uitverkiezing is Gods plan. Hij kiest, maar dan vraagt God ook een reactie.
Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. Johannes 15:14
Zonder onze reactie heeft de uitverkiezing geen nut.
Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. 2 Petrus 1:10
Petrus zegt hier dat wij onze verkiezing kunnen kwijt raken.
Maar als die slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft lang uit, en hij zou beginnen de slaven en slavinnen te slaan, en te eten, en te drinken en dronken te zijn, 46 dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht en op een uur, dat hij niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der trouwelozen doen delen. Lukas 12:45–46

Onze verantwoordelijkheid
Uitverkiezing ontneemt niet onze verantwoordelijkheid, het legt juist de verantwoordelijkheid bij ons.. De vijf dwaze maagden hadden een verantwoordelijkheid om hun lampen brandende te houden. De man met die ene talent moest wat met zijn talenten doen.
Ja onze bestemming ligt in Gods hand maar niet zonder onze eigen keus en beslissing. Genezing, bevrijding en redding zijn het resultaat van onze reactie op de prediking van Gods Woord.
Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal ten hemel opklimmen? namelijk om Christus te doen afdalen; Romeinen 10:6
Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken. 9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Romeinen 10:8-10

Uitverkiezing is een geweldig werk van God, Maar God kan niets doen totdat u zichzelf aan Hem overgeeft. 

De vrije wil van de mens
Maar hoe zit het met de vrije wil dan? Heeft de mens een totale vrije wil om te kiezen? Staat er niet ergens dat God zowel het willen als het werken werkt in de mens? Ja, dat staat in Filippenzen 2:13: “Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen”. Maar aan wie wordt dat geschreven? Wat is de context van deze tekst? Wanneer we het eerste vers lezen van dit bijbelboek staat daar het volgende
Aan al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen”. Deze brief is geschreven aan wederom geboren gelovigen.
Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezigheid, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven”.
In de tekst staat: Gij, die te allen tijd gehoorzaam geweest zijt”. Deze tekst is duidelijk aan gelovigen gericht, die zich in hun leven willen laten leiden door de Heilige Geest. Filippenzen 2:13 kan dus nooit betrokken worden op het tot geloof komen van mensen. God wil namelijk dat ALLE mensen behouden worden (wat overigens niet inhoudt dat alle mensen daadwerkelijk behouden zijn, dat hangt af van de levenskeus die men maakt). De Heilige Geest overtuigt namelijk de wereld “van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel” (Joh. 16 : 8). God heeft ons gezegend met een vrije wil waarmee we moeten kiezen tussen goed en kwaad, de wil van God of onze eigen weg. 
Maar indien het kwaad is in uw ogen, de HERE te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen! Jozua 24:15

God wil dat alle mensen behouden worden, met andere woorden: iedereen heeft de keus om voor of tegen Jezus te kiezen! Door het kruis van Christus kan ieder persoon tot God komen.

Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.
14 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, 16 en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. Efezieërs 2:13-16